MUHITHUL ULUM

"Jadilah Kamu Orang yang Mengajarkan Ilmu atau Pencari Ilmu atau Pendengar dan Jangan Menjadi Orang yang ke Empat"

1. Kejahatan dalam fiqih Islam dibagi dua golongan yaitu :

a. jarimah dan jinayat

b. qishash dan qoti

c. jinayat dan hudud

d. qishash dan ta'zir

e. jarimah dan hudud

2. Menurut hadits di atas...

a. orang mukmin tidak boleh membunuh orang kafir

b. orang kafir tidak boleh dibunuh

c. orang mukmin harus membunuh orang kafir

d. orang mukmin tidak diqishash karena membunuh orang kafir

e. orang kafir tidak diqishash karena membunuh orang mukmin

لاَ يُقَصُّ اْلاَبُ مِنْ اِبْنِهِ وَيُقَصُّ اْلاِبْنُ مِنَ اَبِيْهِ

3. Menurut hadits ini.....

a. anak tidak boleh membunuh orang tua

b. anak tidak boleh mengqishash orang tua

c. orang tua tidak boleh membunuh anak

d. orang tua tidak diqishash karena membunuh anaknya

e. anak tidak diqishash oleh orang tuanya.

4. Unta betina yang berumur 4-5 tahun disebut:

a. Hiqqah d. Khilfah

b. Bintu labun e. Jada'ah

c. Labun

5. وَفِ الرِّجْلِ الْوَاحِدْ نِصْفُ الدِّيَةِ pengertian yang paling tepat dari hadits berikut adalah ...

a. memotong tangan satu diyat penuh

b. memotong dua kaki diyat penuh

c. memotong kaki satu diyat penuh

d. merusak tangan ada diyatnya

e. melukai orang ada diyatnya

6. Hukum yang berupa pengasingan ke suatu tempat disebut:

a. Jilid d. Taqhrib

b. Rajam e. Tarhib

c. Ta'zir

7. Suatu hukuman yang tidak ditentukan jenis dan kadarnya oleh syara' melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim disebut...

a. Qishash d. had

b. Kifarat e. diyat

c. ta'zir

8. Allah telah melaknat orang-orang yang berkaitan dengan khamr berikut ini, kecuali...

a. Pemiliknya b. Pembawanya

b. Pemerasnya e. Peminumnya

c. Orang yang menyentuh khamar

9. Apabila penyamun / perampok taubat sebelum tertangkap, maka .....

a. Gugurlah had-had yang merupakan hak Allah

b. Tidak dapat mengubah ketentuan hukuman yang ada terhadapnya

c. Taubat mereka diterima dan gugurlah semua had

d. Ahli waris korban harus bersedia memaafkannya

e. Hakim harus tetap memproses hukumnya

10. Pengertian lafadz قَطْعُ الطَّرِقِ adalah,,,.

a. mengambil jalan pintas dalam memperoleh harta

b. menghadang orang di jalan

c. mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman senjata

d. memutusjalannya orang

e. merintangi orang lain lewat di jalan.

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

11. Menurut ayat di atas ....

a. Perampok yang bertaubat bebas dari hukuman

b. Allah tidak menerima taubatnya perampok

c. Perampok yang bertaubat sebelum ditangkap bebas dari had

d. Perampok tidak diterima taubatnya kecuali meminta maaf^pada korban

e. Allah memerintahkan para perampok bertaubat.

12. Rukun talak itu menurut ulama antara lain .....

a. Atas permintaa istri

b. Atas bujukan dan rayuan orang lain

c. Adanya permintaan orang tua

d. Adanya ikatan pernikahan yang sah dengan istrinya

e. Adanya ijab Kabul

13. Perempuan yang dapat dijatuhkan talak adalah perempuan yang berada dalam keadaan berikut.....

a. Membuat kesalahan terhadap suaminya

b. Meninggalkan rumah tanpa persetujuan suaminya

c. Meninggalkan kewajiban sebagai istri

d. Melalaikan kewajiban mengasuh anak

e. Mempunyai ikatan yang sah dalam pernikahan dengan suami

14. Apabila seseorang ditinjau dari segi pisik dan psikis sudah matang, tetapi belum mempunyai kesanggupan membiayai istri dan anak maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah

a. Wajib d. Mubah

b. Sunat e. Haram

c. Makruh

15. Khitbah adalah istilah lain dari kata .....

a. Pacaran d. Perkenalan

b. Menikah e. Ta'aruf

c. Meminang

16. Adanya calon suami dan istri, ijab kabul, wali dan dua orang saksi merupakan .....

a, Keharusan pernikahan

b. Syarat suatu pernikahan

c. Rukun nikah

d. Sunat nikah

e, Aspek pernikahan

17. Tingkat wall dibawah ini yang paling berhak menjadi wall dalam perkawinan adalah,,.,.

a. Kakek dari plhak bapak

b. Bapak kandung

c. Saudara bapak sekanung

d, Saudara laki-laki sekandung

e. Saudara laki-laki sebapak

18. Berikut adalah pernyataan yang salah...

a. hasil ijtihad tidak mengikat kecuali bagi si mujtahid itu sendiri

b. hasil ijtihad tidak mengikat orang meminta fatwa

c. seorang mujtahid tidak boleh membatalkan hasil ijtihadnya dengan ijtihad baru

d. seorang hakim tidak boleh membatalkan keputusannya dengan ijtihadnya yang baru

e. tidak semua orang dapat berijtihad

19. Di antara syarat-syarat mujtahid adalah ....

a. hafal Al-Qur'an

b. mengetahui biografi perawi hadis

c. seorang hakim

d. hafal ayat-ayat yang berkaitan hukum

e. mengetahui masalah-masalah ijma'

20. Ijtihad tidak boleh dilakukan pada ....

a. kasus baru

b. kasus yang sudah diijtihadi

c. kasus yang sudah ada dalil qath'i

d. masalah ubudiyah

e. masalah mu'amalah

21. Dalam melakukan ijtihad terhadap suatu kasus yang harus dilakukan pertama kali adalah ....

f. melakukan analogi

g. meminta fatwa yang lebih tinggi ilmunya

h. mencari dalilnya dalam Al-Qur'an

i. mencari hadis-hadis yang berkaitan

j. semua benar

22. Di kalangan Malikiyah, istihsan dikenal dengan istilah ....

a. mashlahah

b. saddudz dzara'i

c. dilalatui iqtiran

d. masalihul mursalah

e. istishab

23. Pada dasarnya beristidlal dengan istihsan adalah beristidlal dengan ....

a. ijma d. dalil kulli

b. urf e. dalil 'am

c. qiyas

24. Di antara syarat beramal dengan maslahah mursalah adalah ....

a. kemashlahatan itu merupakan kemashlahatan kelompok

b. kemashlahatan itu diketahui oleh setiap orang

c. kemaslahatan itu adalah kemash­lahatan umum

d. ada dalil yang mendukungnya

e. semua benar

25. Mengikutkan hak pengairan dalam wakaf tanah meskipun tidak disebutkan dalam akad termasuk contoh ....

f. istihsan

g. istishab

h. urf

i. saddudz dzara'i

j. dilalatui iqtiran

26. Jika suatu syariat umat terdahulu di ceritakan dalam Al-Qur'an kemudian Al-Qur'an menetapkarmya pula bagi umat Islam/ maka syariat tersebut ....

a. boleh diikuti

b. harus diikuti

c. tidak boleh diikuti

d. diimani dan tidak boleh diamalkan

e. tidak boleh diamalkan

27. Jika Al-Qur'an menerangkan suatu syariat umat terdahulu kemudian Al-Qur'an membatalkannya, maka ....

a. syariatnya Ibrahim tentang khitan

b. syariatnya Nabi Isa. a.s tentang puasa

c. syariatnya Nabi Musa. a.s tentang taubat

d. syariatnya Nabi Musa. a.s tentang menghilangkan najis

e. syariatnya Bani Israil tentang berlakunya qishas untuk semua orang

28. Menurut Abu Hanifah jika para sahabat berbeda pendapat, maka boleh mengambil pendapat sahabat siapa saja yang kita kehendaki, tetapi tidak boleh meninggalkan semuanya karena ....

a. meninggalkan pendapat sahabat sama saja meninggalkan sunah

b. para sahabat tidak mungkin berbuat salah

c. meninggalkan pendapat keseluruhan sahabat berarti meninggalkan ijma' mereka

d. pendapat sahabat mesti benar

e. sahabat adalah maksum

29. Contoh syariat umat terdahulu yang dibatalkan oleh Al-Qur'an adalah ....

a. syariatnya Ibrahim tentang khitan

b. syariatnya Nabi Isa. a.s tentang puasa

c. syariatnya Nabi Musa. a.s tentang tobat

d. syariatnya Nabi Musa. a.s tentang menghilangkan najis

e. c dan d benar

30. Perkataan sahabat yang menjadi hujjah bagi umat Islam adalah ....

a. berdasarkan apa yang didengar dari nabi

b. berdasarkan pendapat sahabat semata

c. yang diperselisihkan di kalangan sahabat

d. yang tidak ditentang oleh sahabat lain

e. a dan b benaar

31. Menganggap sesuatu lebih baik adalah pengertian dari kata....

a. istihsan

b. istishab

c, maslahah mursalah

d. 'urf

e. istislah

32. Berikut adalah pernyataan yang salah

 1. hasil ijtihad tidak mengikat kecuali bagi si mujtahid itu sendiri
 2. hasil ijtihad tidak mengikat orang meminta fatwa
 3. seorang mujtahid tidak boleh membatalkan hasil ijtihadnya dengan ijtihad baru
 4. seorang hakim tidak boleh membatalkan keputusannya dengan ijtihadnya yang baru
 5. tidak semua prang dapat berijtihad

33. Contoh Ijtihad terhadap dalil yang dhanni kandungan maknanya adalah

 1. dalil tentang tiga kali quru' bagi iddahnya wanita yang dicerai
 2. dalil tentang warisan
 3. dalil tentang kewajiban salat lima waktu
 4. dalil kewajiban puasa e. dalil tentang larangan zina

34. Yang termasuk rukun qiyas adalah ....

 1. dalil penunjang d. dalil dari Al-Qur'an
 2. alat syibaih e. semua benar
 3. kejadian yang ada nashnya

35. Dari segi bahasa kata syariat artinya..

a. jalan yang sesungguhnya harus dipilih

b. jalan yang paling lurus dan harus diyakini

c. Keyakinan sesungguhnya harus ditanamkan

d. jalan panjang yang harus ditempuh

e. jalan yang sesungguhnya harus diturut

36. Orang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa ramadhan walaupun hukum puasa adalah wajib. Adanya perjalanan adalah ...

a. Menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa

b. Menjadikan orang akan cepat merasakan lapar

c. Menjadikan orang cepat mengalami keletihan

d. Menjadikan orang akan cepat haus

e. Menjadikan puasa sangat berat dilakukan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً

37. Arti dari potongan ayat berikut adalah:

a. Tidak halal bagimu mewariskan perempuan dengan sesuka hatimu.

b. Tidak halal bagimu sekalian mengambil hak perempuan deng'an cara paksa

c. Tidak halal bagimu sekalian ora'ng perempuan yang merasa di paksa

d. Tidak halal orang-orang perempuan yang diambil dengan cara paksa

e. Tidak halal bagimu sekalian mewarisi orang-orang perempuan dengan cara paksa

38. Orang yang meninggal dunia, yang memiliki tinggalan harta pusaka untuk dibagikan kepada ahli warisnya, menurut hukum Islam disebut;

a. al-Muwarritsun,

b. al-Waritsun,

c. al-Mirats,

d. al-Faraidh,

e. al-Mawarits

39. Ahli waris yang berhak menerima pembagian dari orang yang meninggalkan harta pusaka, menurut hukum Islam disebut:

a. Al-muwarritsun,

b. Al-waritsun,

c. Al-mirats,

d. Al-faraidh,

e. Al-mawarits

40. Seorang suami berhak mendapatkan bagian setengah, namun Jika istri mempunyai anak, maka bagian suami berubah menjadi ¼ dalam ilmu faraidh, hal ini disebut dengan;

a. Ushul al-mayyit,

b. al-Hawasyis

c. Furu' al-mayyit

d. Mahjub nuqshan

e. FurudI al-muqoddaroh

41. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, paman, anak laki-laki, suami dan kakek, maka ahli waris yang mendapat bagian adalah.....

a. Semuanya

b. Semua dapat kecuali paman

c. Ayah, ibu, kakek, anak laki-laki

d. Ayah, ibu, anak laki-laki dan suami

e. Ayah, ibu, paman, anak laki-laki dan suami

42. Seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris istri, ayah, ibu, 2 anak laki-laki, , asal masalahnya adalah.....

a. 12

b. 4

c. 24

d. 8

e. 6

43. Apabila ada seseorang mati dan meninggalkan harta pusaka senilai Rp. 10,000,000-, sedangkan ia memiliki ahli waris seorang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan, berapa bagian setiap anak perempuan?

a. 1.000.000,-

b. 1.500.000,-

c. 2.000.000,-

d. D, 2.500.000,-

e. 3.000.000,-

44. Seorang pedagang telah meninggal dunia dalam usia lima puluh tahunJa meninggalkan warisan senilai Rp. 80.000.000,- ketika meninggal masih memiliki hutang sebesar Rp. 8.000.000,-,ia memiliki ahli waris seorang istri, seorang anak laki-laki dan ayah kandung. Berapa bagian yang diterima ayah kandungnya?

a. 8.000.000,-

b. 12.000.000,-

c. 52.000,000,-'

d. 53.000,000,

e. E.54.000,000

45. Dalam istilah ushul fiqh amr adalah ...

a. perintah dari Allah kepada manusia mukallaf tentang suatu perkara yang harus ditinggalkan

b. perintah dari Allah kepada seluruh manusia tentang suatu perkara yang harus ditinggalkan

c. perintah dari manusia kepada Allah tentang suatu perkara

d. permohonan dari Allah kepada manusia mukallaf tentang suatu perkara yang harus ditinggalkan

e. perintah dari Allah kepada manusia mukallaf tentang suatu perkara yang sebaiknya ditinggalkan

46. Contoh amr yang menggunakan isim masdar adalah....

a. عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ d. فَلْيُؤْمِنْ

b. وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا e. يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

c. كُلُوْا ىَشْرَبُوْا

47. . Jika suatu ayat disebut di suatu mutlaq dan di tempat lain muqayyad sedangkan keduanya sama dalam sebab dan hukum, rnaka ....

a. yang muthlaq tetap muthlaq

b. keduanya tidak dapat disatukan

c. yang muthlaq diikutkan kepada yang muqayyad

d. yang muqayyad diikutkan kepada yang muthlaq

e. semuanya berdiri sendiri

48. Menetapkan larangan memukul orang tua termasuk jenis mafhum.....

a. mafhum mukhalafah

b. mafhum muwafaqah

c. mafhum sifat

d. mafhum syarat

e. mafhum ghayyah

49. Jika suami telah mencerainya sesudah talaq kedua/ maka perempuan itu tidak halal baginya sampai ia kawin dengan suami lain (QS. Al-Baqarah: 230), maka ....

a. suami tidak boleh mencerai isterinya

b. suami boleh menikah lagi

c. isteri yang dicerai boleh nikah lagi

d. suami boleh menikahi isteri yang dicerai jika isteri sudah menikah dengan orang lain

e. isteri yang dicerai tidak boleh menikah

50. Imam madzhab yang membolehkan penggunaan muradif ialah Imam ....

a. Abu Hanifah

d. Ahmad

b. Malik

e. Ibnu Jarir

c. Syafi'i